Miljöpolitik

Utsläpp från bostäder

Sedan slutet på 1900-talet har utsläppen av växthusgaser minskat kraftigt från bostäder och andra lokaler. År 1990 var utsläppen från sektorn ca 9,3 miljoner ton och 2017 var det endast 0,97 ton. Det är en minskning på ca 90%. Den väldiga minskningen beror på att uppvärmning med olja framförallt ersatts av fjärrvärme och värmepumpar.

Anledningen till varför oljeeldningen minskat så mycket beror på ökade oljepriser samt energi och koldioxidskatt, tillgången till alternativ till fossila bränslen som till exempel biobränslen har också ökat vilket minskat användningen av fossila bränslen. Ersättningen av olja som uppvärmning av bostäder har lett till den största minskningen av Sveriges totala växthusgasutsläpp.

Bild tagen från http://www.naturvardsverket.se

Utsläpp från fordon

År 2016 stod Sveriges fordon för ca 16 miljoner ton växthusgas. Sedan 1990 har utsläppen i sektorn minskat med ca 10% trots att antalet fordon stadigt ökat. Mycket behöver göras för att Sverige ska nå sitt klimatmål år 2045 då Sveriges fordonsflotta ska vara fossilfri.

Vad görs då för att Sveriges fordon ska bli fossilfria? Den 1 Juli 2018 infördes det ett bonus-malus system för personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar. Ändringen berör endast nya fordon som är påställda i vägtrafikregistret från den 1 Juli 2018. Bonus-malus systemet innebär att miljöanpassade fordon relativt låga koldioxidutsläpp belönas med en bonus på högst 60 000 kr. Systemet innebär också att fordonsskatten höjs de tre första åren för personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar. Syftet med bonus-malus systemet är göra det lönsammare att köra miljöanpassade fordon.

Bilden tagen från https://www.naturvardsverket.se